Εγκατάσταση - Συντήρηση δικτύων

Ο πυρήνας της των υπηρεσιών μας εδράζεται στην οργάνωση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απ’ αρχής και εξ’ ολοκλήρου εγκατάσταση δικτύων έπειτα από ενδελεχή μελέτη και καταγραφή των αναγκών του πελάτη.

Αρχικά η χωροταξική σχεδίαση και αποτύπωση του χώρου μηχανογράφησης, των δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, και βέβαια η μελέτη για την χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού hardware προκειμένου να δημιουργηθούν οι δομές που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης.

Σε επόμενο στάδιο, η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και των προγραμμάτων καθώς και η παραμετροποίηση των συστημάτων σε συνδυασμό και με τις ERP και τις business intelligence εφαρμογές για την ολοκλήρωση, πιστοποίηση και εν τέλει παράδοση ενός ασφαλούς, ταχέως και αξιόπιστου δικτύου.

Στο στάδιο της συντήρησης, η εταιρεία αναλαμβάνει δίκτυα που έχει εγκαταστήσει η ίδια αλλά και τρίτων, μετά από ενδελεχή καταγραφή και εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, ασυμβατοτήτων ή κακής αρχικής μελέτης και εγκατάστασης και αφού πρώτα εναρμονιστούν στα πρότυπά μας σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης.

Λαμβάνει δε χώρα σε βάθος τριών επιπέδων, αρχικά της τηλεφωνικής καταγραφής και τυχόν προσπάθεια επίλυσης, της απομακρυσμένης, μέσω λογισμικού διαχείρισης και τελικά της επιτόπιας επίσκεψης κάποιου πιστοποιημένου μηχανικού.