Συντήρησης Δικτύων μέσω σύμβασης

Η DIGICOM παρέχει τις υπηρεσίες της, πάντα με πιστοποιημένους και άριστα κατηρτισμένους τεχνικούς, είτε κατά κλήση είτε με κάποια σύμβαση συντήρησης.

Οι συμβάσεις αυτές διασφαλίζουν την αμεσότητα της απόκρισης αναλόγως του επείγοντος του προβλήματος σύμφωνα με τους υπογεγραμμένους όρους καθώς και, το πιο σημαντικό, την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών όπως αυτές πιστοποιούνται.

Αυτές δύο οι παράμετροι έχουν εντάξει στο πελατολόγιό μας μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε μακροχρόνιες βάσεις συνεργασίας οι οποίες μας χρησιμοποιούν προκειμένου να τους παρέχουμε τόσο managerial όσο και administrative επιπέδου υπηρεσίες με έναν ή και περισσότερους μηχανικούς, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η συνέπεια των συνεργατών μας και η ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διακριτικότητα, η εμπιστευτικότητα καθώς και η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες του εκάστοτε πελάτη, επισφραγίζουν τα υγιή θεμέλια των συνεργασιών αυτών.